/

  תקנון אתר

  תנאי שימוש באתר גרמזה פרמצבטיקה
  מעודכנים ליום 13/01/16

  כללי 
  ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של גרמזה פרמצבטיקה, המנוהל ומופעל על ידי חברת אגנס גרמזה פרמצבטיקה בע"מ, מס´ חברה 510463037, מבית ראקוטו קאסיי, רח´ הכרמל 5, ת.ד. 48, יוקנעם (להלן: "החברה") בכתובת www.gramse.com (להלן: "האתר"). השימוש באתר ובשירותים המוצעים במסגרתו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר, כפוף לתנאי שימוש אלה. 

  "משתמש", בתנאי שימוש אלה, משמעו כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף שיעשה שימוש באתר ו/או במידע ו/או במנוע החיפוש בו ו/או ביישום ו/או בשירות מכל סוג שהוא, הקיים באתר ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר.

  הוראות תנאי שימוש אלה, ככל שנוגעות למשתמש(ים) באתר, כתובות מטעמי נוחות בלשון זכר, אך הן מכוונות לגברים ונשים כאחד.

  קריאת תנאי שימוש אלה וההסכמה להם מהווה תנאי לשימוש באתר ובשירותים המוצעים בו וכן לרכישת מוצרים באתר. עצם הכניסה לאתר ו/או השימוש בשירותים המוצעים בו ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר תהווה הסכמה מכללא של המשתמש להיות כפוף לתנאי שימוש אלה ולפעול לפיהם, וזאת גם אם לא קרא אותם.

  תנאי שימוש אלה הנם מסמך משפטי מחייב ומסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם, תאגיד או גוף העושים שימוש באתר. לפיכך משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18 נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר תנאי שימוש אלה ולקבל מראש את אישורם לשימושם באתר ולביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרתו. 

  החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, והתנאים המעודכנים יחייבו את החברה ואת המשתמשים מרגע פרסומם באתר. לפיכך, מומלץ לחזור ולעיין בתנאים אלה מעת לעת. לנוחותכם, נשתדל לציין בראש תנאים אלה מתי עודכנו לאחרונה.

  קניין רוחני 
  כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים ומדגמים, באתר ובכל החומרים, התכנים, הפרסומות, העיצובים, התוכנות והיישומים המוצגים ו/או נמצאים ו/או מופעלים ו/או ניתנים להורדה ו/או להדפסה במסגרתו ו/או באמצעותו, לרבות טקסט, תוכנה (כהגדרתה בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995), מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וקוד מקור (source code), בין אם רשומים על פי דין ובין אם לאו (להלן: "תכני האתר"), הנם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או של ספקים של החברה ו/או מפרסמים באתר, לפי העניין, אלא אם צוין במפורש אחרת. 

  באתר מתפרסמים תכנים על-פי הסכם בין החברה לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכים לצד השלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בתכנים. 

  סימני המסחר של יצרני וספקי המוצרים המופיעים באתר הינם קניינם של יצרנים וספקים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת בעלי הזכויות בכתב ומראש. 

  מי שמוסר מידע לפרסום באתר - ויהיה זה מאמר, ידיעה, תגובה, המלצה או כל מידע אחר - מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. במסירת המידע הוא מקנה לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה באתר ובכל אמצעי תקשורת או פרסום אחר המשמש אותה.

  השימוש באתר

  האתר נועד אך ורק לשימוש אישי פרטי ולא לשימושים מסחריים ו/או סיטונאיים מכל סוג שהוא. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם, להעביר, למכור, לעשות שימוש מסחרי כלשהו, להציג, לערוך או לבצע שינוי כלשהו, לתרגם, ליצור יצירה נגזרת ו/או לאחסן את תכני האתר או איזה מהם על גבי ו/או באמצעות מדיה, פורמט ו/או אמצעי טכנולוגי כלשהו, המוכר כיום ו/או כפי שיהיה קיים בעתיד, ו/או לעשות בתכני האתר או איזה מהם כל פעולה אחרת העלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של החברה או של מי מספקיה או מהמפרסמים באתר, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, אלא אם וככל שהותר מראש, במפורש ובכתב, על ידי החברה. 

  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין להסיר ו/או לשנות את מיקומם ו/או גודלם של ציוני זכויות היוצרים והבעלות מכל חומר המופק באמצעות האתר.

  אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא, לרבות יישומי מחשב ובכללם (אך לא רק) תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר או לצורך הצגתם במסגרת אחרת כלשהי מחוץ לאתר, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכיל תכנים מהאתר.

  הגבלות על קישור לאתר 

  אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה. 

  אין לקשר לאתר מכל אתר הכולל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או תכנים אחרים כלשהם המנוגדים להוראות כל חוק או המעודדים עבירה על החוק. 

  אתרי אינטרנט או יישומי מחשב ותקשורת אחרים רשאים לקשר ולהפנות רק לעמוד כלשהו באתר כפי שהוא (AS IS). בעת קישור כאמור על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש -לדוגמה, בסרגל הכתובת (address bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת. 

  אסור לקשר לתכנים באתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם משולבים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין למודעה, לתמונה או לקובץ גרפי באתר).

  פרטי רישום והגנת הפרטיות

  ייתכן כי על מנת ליהנות מחלק מהשירותים ו/או התכנים המוצעים באתר תידרש למלא פרטים אישיים כגון שם, גיל ו/או כתובת דואר אלקטרוני. בעת רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר תידרש למסור פרטים נוספים (כגון פרטי אמצעי תשלום, מספר תעודת זהות, כתובת פיסית ומספר טלפון). הנך מתחייב למסור פרטים כאמור (להלן: "פרטי רישום") מדוייקים ומלאים , ולעדכנם באתר, ככל שיחולו בהם שינויים במהלך תקופת השימוש שלך באתר. פרטי הרישום שימסרו על ידך לחברה נדרשים לצורך התקשרות עם המשתמש, גביית תשלום עבור המנוי, הפקת ומשלוח חשבוניות, מידע ופרסומים הקשורים לאתר ולתכניו. 
  המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שאינו נדרש על-פי חוק למסור את פרטי הרישום וכי אלה נמסרו לחברה מרצונו ובהסכמתו. בלא מסירת פרטי הרישום המסומנים במסך קליטת הפרטים כשדות חובה המופיעים בשדות החובה במערכת, לא ניתן לרכוש מוצרים באמצעות האתר. החברה מתחייבת לעשות שימוש בפרטי הרישום אך ורק על פי המותר בחוק ובהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של החברה המפורסמת באתר, כפי שתתעדכן מעת לעת (להלן: "מדיניות הפרטיות"). החברה מתחייבת שלא למסור את הפרטים האישיים של המשתמשים לצדדים שלישיים בניגוד לדין ו/או בניגוד למדיניות הפרטיות, וזאת למעט ככל שיידרש לשם הזמנת ו/או משלוח ו/או אספקת מוצרים שיירכשו בחנות הוירטואלית שבאתר או במידה שחשיפת הפרטים האישיים כאמור תידרש ע"י גוף ממשלתי הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד החברה. 
  אחריות לשימוש בחשבון אישי באתר

  האחריות הבלעדית לשימוש בחשבון שיצרת באתר ולכל הפעולות (והמחדלים) המבוצעות במסגרת חשבון המשתמש שלך באתר מוטלת עליך. על כן, נא הקפד לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמא שלך בכל עת על מנת שלא יעשה בהם שימוש לרעה. כמו כן, מומלץ לשנות את הסיסמא מפעם לפעם, באמצעות הכלי המתאים לכך באתר ובהתאם להוראות המופיעות באתר. איסוף הפרטים הנמסרים על ידך לאתר במסגרת יצירת חשבון המשתמש והשימוש בהם יהיה כפוף למדיניות הפרטיות. 
  הנך מתחייב בזה ליידע את החברה לגבי שימוש שנעשה ללא אישורך, או חשד לשימוש כאמור, בסיסמתך ו/או בשם המשתמש שלך ו/או ככלל בחשבון המשתמש שלך, וכן על כל פגיעה אחרת באבטחת סיסמתך, שם המשתמש שלך או חשבונך. אתה מסכים לכך במפורש, כי בכל מקרה החברה ו/או מי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה, מי מטעמה, בעלי מניותיה וחברות קשורות עמה) לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד אשר יגרם לך ו/או לכל צד שלישי שהוא, בגין פעולות ו/או מחדלים שיעשו בקשר עם חשבונך ו/או בשם המשתמש שלך ו/או בסיסמתך. האחריות המלאה על פעילותו של המשתמש באתר מוטלת אך ורק עליו, ובמידה והוא קטין, על הוריו ו/או על האפוטרופוס החוקי הממונה עליו. 
  החברה שומרת לעצמה את הזכות להקפיא ו/או לבטל את חשבונך ו/או יכולתך לגשת לאתר, כולו או אזורים ממנו, ולסרב לאפשר לך לעשות שימוש כלשהו בשירותים המוצעים במסגרת האתר, כולם או חלקם, בכל עת ללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא, לרבות ללא הגבלה עקב מסירת פרטים חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים על ידך, לפי שיקול דעתה הבלעדי והנך מוותר מפורשות על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. 

  קניות באתר
  באתר מוצעים למכירה מוצרים שחלקם מלווים בתמונות. התמונות נועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים כולל מע"מ. המחיר התקף הוא המחיר שפורסם באתר בעת הלחיצה על אישור רכישה והשלמת התהליך. רשאי לקנות באתר כל משתמש מעל גיל 18. משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט המוצע למכירה באתר וניתן לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע מוצרים מסל הקניות בכל עת טרם אישור הרכישה והשלמת תהליך התשלום. 
  הזמנות בסכום של עד 399 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח בסך 15 ש"ח וייסופקו עם שליח עד הבית.
  רכישה מעל 400 ש"ח  - משלוח חינם עם שליח עד הבית.
  זמן אספקה למשלוח  - עד 5 ימי עסקים.

  ביטול עסקה
  ביטול רכישת מוצר באתר על ידי המשתמש הרוכש ייעשה, בכפוף למגבלות על פי דין כמפורט להלן, באמצעות פניה טלפונית למוקד שירות הלקוחות במספר הטלפון המצויין באתר, פניה דרך "יצירת קשר" באתר או באמצעות דואר רשום ויכלול את פרטי המשתמש-הקונה כולל מספר תעודת זהות ו/או פרטים מזהים אחרים ואת פרטי ההזמנה.
  בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ´א-1981 (´חוק הגנת הצרכן´), ובכפוף לחריגים הקבועים בחוק הנ"ל ובתקנות שהותקנו על פיו, רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי המפרט את פרטי המוצר (המאוחר מביניהם), ולגבי שירות – בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד בו השירות אמור להינתן ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי שאינם ימי מנוחה קודם למועד שנקבע למתן השירות.
  לתשומת לבך, על פי סעיף 6(א) (5) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 ועל אף האמור לעיל, זכות הביטול כאמור אינה חלה לגבי תרופות ותוספי תזונה.
  דמי ביטול– במקרים בהם ניתן לבטל רכישת מוצר על פי האמור לעיל ובכפוף לכך שלא נעשה שימוש במוצר והוא הוחזר לחברה או ישירות לספק כשהוא במצב חדש ובאריזתו המקורית ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, יושב למשתמש-הקונה הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם . המשתמש יישא בתשלום מלא בגין השילוח, והחברה תהא רשאית לקזז את עלויות ו/או הוצאות המשלוח, לרבות ההחזרה, מהסכום שיושב לקונה כאמור. במידה שחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשרה החברה לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו מהחברה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, החברה תהא רשאית לחייב את המשתמש/הרוכש גם בתשלום כאמור שנגבה ממנה.
  במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה מהותית בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה, לא יחוייב המשתמש בדמי ביטול כלשהם.  
  החברה רשאית לבטל עסקת רכישה במקרה שיתברר כי הרכישה התבצעה תוך מעשה עבירה ו/או מעשה המפר כל דין ו/ או מעשה המהווה הפרה של תנאים אלו, שליחת פריט שהוזמן לא תהווה אישור מצד החברה כי המשתמש-הקונה לא ביצע הפרה.
  כמו כן, החברה רשאית לבטל עסקת רכישה בתוך שלושה (3) ימי עסקים ממועד ביצוע הרכישה באתר, במקרה שהמוצר אזל מן המלאי, ומבלי שתהיה חייבת לפצות את המשתמש הקונה עקב הביטול כאמור. 

  אמצעי התשלום 
  ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף המונפק בישראל והשייך לאחת מחברות האשראי: ויזה כ.א.ל., ויזה אלפא, ישראכרט, מסטרקרד, קלאב ישראל בע"מ, לאומי קארד, דיינרס או אמריקן-אקספרס, אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות סליקת כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. כמו כן, ניתן לשלם באמצעות חשבון  Paypal. מספר הכרטיס ופרטיו או פרטי חשבון ה-Paypal, לפי העניין, יוזנו עם ביצוע ההזמנה באתר על פי תנאי קנייה בטוחה. בעת התשלום יש לספק את הנתונים הבאים: מספר כרטיס האשראי, תאריך התוקף של הכרטיס, קוד האבטחה שעל הכרטיס (אם קיים), שם בעל הכרטיס, מספר תעודת זהות, וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail) פעילה של המשתמש. החברה רשאית לשנות מחירי המוצרים המוצעים למכירה באתר בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד ששינוי מחיר כאמור לא ישפיע על הזמנות שאושרו ושתהליך התשלום בגינן הושלם.

  משלוח מוצרים שנרכשו באתר 
  במסגרת תהליך רכישת מוצרים באתר יידרש המשתמש לציין, בין היתר, את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת מלאה למשלוח וטלפון ו/או כתובת דואר אלקטרוני פעילה של המשתמש. מובהר כי מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולה לעכב, לשבש או למנוע את משלוח הפריט/ים שנרכשו, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. 
  אלא אם נאמר אחרת באתר לגבי פריט מסויים או הזמנה מסויימת ולמעט במקרים בה המשתמש הרוכש בחר באפשרות של איסוף עצמי, הפריטים שנרכשו באתר יישלחו למשתמש באמצעות חברת שילוח ו/או  דואר ישראל ועל פי פרטי הקשר שהזין המשתמש באתר במסגרת תהליך הרכישה בתוך פרק הזמן שיצויין באתר לגבי הפריט המוזמן, וזאת בהתאם לאפשרות המשלוח שבחר המשתמש בעת ביצוע הרכישה באתר. משלוחים באמצעות דואר רשום או שליח או לחו"ל, אם וככל שיתאפשרו, יהיו כרוכים בתוספת מחיר, שתשולם על ידי המשתמש במעמד ביצוע התשלום בגין ההזמנה, ובכפיפות לתנאי הפעילות ואזורי החלוקה של המשלח הרלוונטי ו/או דואר ישראל, לפי העניין. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל או לבטל הזמנה למדינות או לאזורים מסויימים, בישראל או מחוצה לה. 
  מועדי האספקה המצוינים באתר מסתמכים על תנאי ההתקשרות עם חברת השילוח הרלוונטית ו/או דואר ישראל, לפי העניין, ובאחריותם הבלעדית. 
  החברה רשאית להתנות את קבלת המוצר בהזדהות באמצעות תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת להנחת דעתה של החברה. 
  החברה לא תישא באחריות מכל סוג שהוא לעיכובים ו/או תקלות במשלוח ככל שיגרמו בשל מסירת פרטים שגויים או חסרים על ידי המשתמש ו/או בשל מעשה או מחדל של חברת השילוח ו/או דואר ישראל ו/או כתוצאה מכוח עליון, לרבות אסונות טבע, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום, שביתות או השבתות אצל ספקי הפריטים או המובילים הרלוונטיים או מסיבות אחרות שאינן בשליטת החברה, וכן לא לכל נזק או פגם שייגרם לפריטים שנרכשו במהלך המשלוח. 


  הגבלת אחריות 
  אחריות על טיבו של המוצר, חלה על היצרן ו/או היבואן על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן. 
  השירותים והתכנים באתר מוצעים למשתמש כמות שהם (AS-IS) והחברה אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים או את התכנים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי החברה בגין המידע והתאמתו לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמש, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה, מעובדיה, מנהליה או בעלי מניותיה. השימוש במידע נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. יתכן והמידע והשירותים באתר יכילו טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים ויהיו נתונים, מעת לעת, להפרעות שונות. 
  אספקת השירותים ע"י החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש. החברה אינה אחראית לזמינות המידע, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר, לרבות ע"י צדדים שלישיים. 
  החברה איננה מתחייבת כלפי המשתמש לזמינות ו/או לתקינות האתר ו/או לנגישות למידע באתר בכל עת או לכך, שבעת השימוש לא ייגרמו הפרעות או תקלות באתר בין אם בגלל החברה ובין אם בגלל כל גורם אחר. במקרה והאתר יכיל קישורים (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים, החברה אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או על שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין. 
  החברה לא תהא אחראית באופן כלשהו לתקלות, ככל שיהיו, בפעילות האתר ו/או השירותים המוצעים בו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקלות ברשת התקשורת, ו/או ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של האתר בכל אופן שהוא, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לתקלות כאמור. 
  הצבת קישורים באתר על ידי החברה לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהמלצה, הסכמה או מתן חסות של החברה, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למניעת ספק, החברה אינה נותנת חסות, ממליצה, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של צד שלישי כלשהו ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של אחרים מפנים אליהם.  כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית . 
  מובהר בזאת כי ייתכן שחלק מהמוצרים והשירותים המפורסמים ו/או מוצעים למכירה באתר מפורסמים ו/או מוצעים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "מוצרי אחרים"), והחברה אינה נושאת בכל אחריות לטיבם של מוצרי אחרים, לתכונותיהם ו/או התאמתם למטרה מסויימת, לשמות היצרנים ו/או לכל פרסום ו/או מצג שנעשה באתר בנוגע אליהם. המידע והתכנים המפורסמים באתר על ידי צדדים שלישיים מפורסמים כמות שהם (as is), , ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי של החברה. כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע ו/או פרסומות כאמור נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרי אחרים שמפורסמים או מוצעים למכירה על ידי צדדים שלישיים כאמור חלה על בית העסק המפרסם. מוצרי אחרים המפורסמים או מוצעים למכירה באתר מוצגים על ידי החברה בתום לב ובאחריות בית העסק המפרסם, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד  החברה או מי מטעמה לגבי אופיים של מוצרי אחרים כאמור, תכונותיהם, התאמתם למטרה מסויימת, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. החברה לא תהא אחראית להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, לרבות לא לתנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקתם של המוצרים ו/או השירותים ו/או איכותם ו/או כל דבר אחר שמציע צד שלישי כלשהו.
  המידע והתכנים באתר אינם מהווים הנחיות לטיפול עצמי ו/או אבחון ו/או התוויה רפואית ו/או עצה רפואית או מקצועית ו/או המלצה לטיפול רפואי ו/או לנטילת תרופה, תוסף תזונה ו/או תכשיר כזה או אחר. כל ייעוץ וטיפול חייב להינתן בידי רופא ותחת פיקוחו והמידע והתכנים המפורסמים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי ו/או עצה רפואית ו/או חוות דעת רפואית מקצועית ו/או תחליף להתייעצות עם רופא או בעל מקצוע מומחה. חובה להיוועץ ברופא, רוקח או בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת טיפול כלשהו, ובכלל זה לפני שימוש בתרופה, תוסף תזונה או בתכשיר כלשהם, לרבות תרופות הנמכרות בלא צורך במרשם. יש לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר קודם לשימוש בו. במיוחד, יש לשים לב כי חלק מהמוצרים הנמכרים באמצעות האתר עשויים להכיל חומר פעיל ו/או אלרגניים. יש לחדול משימוש במוצרים במקרה של תופעות לוואי בלתי רצויות ולפנות לאיש המקצוע שהמליץ להשתמש בו.


  הצהרות והתחייבויות המשתמש 
  המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי החברה כדלקמן: כי ישתמש באתר ובשירותים המוצעים בו בהתאם לתנאי שימוש אלה, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו מעת לעת, ע"י החברה, ספקי שירותים וספקי המידע באמצעות האתר ו/או בדרכים אחרות, וכי לא יעשה, במישרין או בעקיפין, כל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים ו/או בסיסמאות אישית שניתנו ו/או אושרו על ידי החברה לצורך שימושו האישי באתר, בו לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, והוא מתחייב להגן על חשבונו ולשפות את החברה ו/או את מי ממנהליה, עובדיה ו/או בעלי מניותיה, מיד לדרישתה הראשונה של החברה, בגין כל  נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן שיגרמו לדורש השיפוי כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורכי דין, כתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה או מחדל אסורים כאמור, לרבות אך מבלי לגרוע: א. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995 -. ב. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו´, משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט. 
  שינויים באתר; ניתוק או הפסקה של השירותים 
  החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן וכן להוסיף ו/או לגרוע מהאתר או מהמידע הנמצא בו, לרבות שינויים במבנה האתר, ארגונו, עיצובו וכן הרכב התכנים והשירותים המוצעים באתר, היקפם וזמינותם, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה, מי מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה ו/או מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או עקב תקלות שיתרחשו, אם יתרחשו, אגב ביצועם. כמו כן, החברה רשאית להסיר ו/או להגביל את השימוש ו/או את השירותים באתר או בחלק ממנו לתקופה מוגבלת או לצמיתות לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. 
  בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה או שיש לחברה חשד סביר כי הוא עושה או בכוונתו לעשות, במישרין או בעקיפין, שימוש אסור על פי דין ו/או על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי הוראות ו/או הנחיות החברה, כפי שימסרו לו או יובאו לידיעתו מעת לעת, באתר ו/או בשירותים המוצעים בו, או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים המוצעים באתר או למשתמשים אחרים באתר או בשירותים המוצעים בו, תהיה החברה רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש ללא צורך בהודעה מוקדמת. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. החברה רשאית לנתק או להגביל, להשעות או להפסיק את אספקת השירותים באתר, כולם או חלקם, בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי. 

  דין חל ומקום שיפוט 
  תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, ביצועם, אכיפתם ו/או הפרתם יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה. 

  גרמזה פרמצבטיקה מביאה לישראל ויטמינים ייחודיים, תרופות ותוספי תזונה חדשניים, למען שיפור איכות החיים של לקוחותיה

  English | Copyright © 2013 Gramse. All Rights Reserved | יצירת קשר | חנות | תקנון
  שירות לקוחות: 1-800-366-777
  משרד פרסום | שיווק באינטרנט | פרסום בפייסבוקSite UI & Design: ZigartUX Site development &1net
  FB
  1net חנות אינטרנטית ואתרי אינטרנט